MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU ZAGREBU

Na zahtjev čitatelja ovog bloga u nastavku donosim copy-paste članke Statuta Grada Zagreba koji se odnose na mjesnu samoupravu:

 1. MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU ZAGREBU

Članak 74.

(1) Na području Grada Zagreba osnivaju se gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

(2) U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka gradske četvrti i mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada u cjelini.

Članak 75.

(1) Gradske četvrti i mjesni odbori pravne su osobe.

(2) Gradske četvrti i mjesne odbore zastupaju predsjednici njihovih vijeća.

(3) Gradske četvrti i mjesni odbori imaju pravila koja sadrže odredbe o:

 1. nazivu i sjedištu;
 2. zastupanju;
 3. tijelima;
 4. načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;
 5. upotrebi žiga;
 6. simbolu gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora i načinu njegove uporabe;
 7. drugim pitanjima od značenja za gradsku četvrt, odnosno mjesni odbor.

(4) Imovinu gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine te prava i obveze gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora.

(5) Novčanim sredstvima koja se gradskim četvrtima, odnosno mjesnim odborima osiguravaju u gradskom proračunu, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora dužna su raspolagati u skladu s odlukom iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta.

Članak 76.

(1) Gradska četvrt osniva se za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana.

(2) U Gradu Zagrebu osniva se 17 gradskih četvrti u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju svoje pravo na mjesnu samoupravu.

(3) Gradske četvrti u Gradu Zagrebu jesu:

 1. Donji grad,
 2. Gornji grad – Medveščak,
 3. Trnje,
 4. Maksimir,
 5. Peščenica – Žitnjak,
 6. Novi Zagreb – istok,
 7. Novi Zagreb – zapad,
 8. Trešnjevka – sjever,
 9. Trešnjevka – jug,
 10. Črnomerec,
 11. Gornja Dubrava,
 12. Donja Dubrava,
 13. Stenjevec,
 14. Podsused – Vrapče,
 15. Podsljeme,
 16. Sesvete i
 17. Brezovica.

(4) Na području gradske četvrti osnivaju se mjesni odbori.

(5) Granice područja gradskih četvrti i područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih gradskih četvrti i mjesnih odbora utvrđuju se gradskom odlukom.

(6) Stručne i administrativne poslove za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu i druga gradska upravna tijela u skladu s gradskom odlukom.

 

Gradska četvrt

 

Članak 77.

(1) Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća.

(2) Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti koji imaju biračko pravo i prebivalište na njezinu području.

(3) Za člana vijeća gradske četvrti može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području gradske četvrti vijeće koje se bira.

(4) Članovi vijeća gradske četvrti biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća gradske četvrti i druga pitanja u vezi s izborima uređuju se gradskom odlukom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 78.

(1) Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti.

(2) Vijeće gradske četvrti ima:

 1. 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30 000 stanovnika;
 2. 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30 000 do 50 000 stanovnika;
 3. 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50 000 stanovnika.

(3) Mandat članova vijeća gradske četvrti traje četiri godine.

(4) Broj članova vijeća pojedine gradske četvrti, tijela za provođenje izbora te druga pitanja u svezi s izborom uređuju se gradskom odlukom.

Članak 79.

(1) Vijeće gradske četvrti samostalno:

 1. donosi pravila gradske četvrti;

 2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;

 3. odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti;

 4. donosi program održavanja komunalne infrastrukture za područje gradske četvrti;

 5. donosi plan komunalnih aktivnosti za područje gradske četvrti;

 6. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana gradske četvrti i mjesnih odbora koji su od interesa za dva ili više mjesnih odbora ili za cijelu gradsku četvrt i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji;

 7. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća;

 8. saziva mjesne zborove građana;

 9. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;

 10. koordinira rad mjesnih odbora;

 11. donosi program rada i izvješće o radu;

 12. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom;

 13. surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, osobito sa susjednim;

 14. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti;

 15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.

(2) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta.

(3) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka vijeće gradske četvrti dužno je donijeti do 31. siječnja tekuće godine, a u slučaju da to ne učini, program će na gradonačelnikov prijedlog donijeti Gradska skupština.

(4) Plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka obuhvaća poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom.

(5) Sastavni dio plana komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka su planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području gradske četvrti, koje donose vijeća mjesnih odbora i dostavljaju ih vijeću gradske četvrti najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

(6) Vijeće gradske četvrti plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka donosi nakon što mu je više od polovice vijeća mjesnih odbora s područja te četvrti dostavilo plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora.

(7) U slučaju da vijeće mjesnog odbora ne donese plan malih komunalnih akcija i ne dostavi ga vijeću gradske četvrti u zadanom roku, plan malih komunalnih akcija tog mjesnog odbora donijet će vijeće gradske četvrti.

(8) Pod planom potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana iz stavka 1. točke 6. ovoga članka razumijeva se iniciranje, organiziranje i provođenje aktivnosti, programa i projekata u kulturno-zabavnom životu; sportsko-rekreativnim aktivnostima; aktivnostima tehničke kulture; aktivnostima promicanja zdravlja i prevencije bolesti; akcijama očuvanja okoliša i aktivnostima u održivom razvoju; aktivnostima brige o djeci i mladima njihovu odgoju i obrazovanju; aktivnostima u području skrbi o osobama treće životne dobi, a koji su nedovoljno ili uopće nisu obuhvaćeni drugim programima.

Članak 80.

Vijeće gradske četvrti:

 1. predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba;

 2. predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja;

 3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture;

 4. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt;

 5. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta od značenja za gradsku četvrt;

 6. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života;

 7. predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području;

 8. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;

 9. razmatra pitanja iz nadležnosti Grada, koja se odnose na gradsku četvrt, njezino područje i stanovništvo i daje nadležnim tijelima mišljenja i prijedloge;

 10. podnosi gradonačelniku inicijative i prijedloge za donošenje odluka i drugih općih akata koji su u neposrednoj vezi s djelokrugom rada vijeća gradske četvrti;

 11. razmatra prijedloge građana i pravnih osoba s područja gradske četvrti i ako ocijeni da je prijedlog osnovan, prosljeđuje ga tijelima nadležnim za njihovo rješavanje;

 12. predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;

 13. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, sportskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području;

 14. može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području;

 15. predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području;

 16. predlaže kandidate za suce porotnike.

Članak 81.

Vijeće gradske četvrti obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština koji su od značenja za gradsku četvrt.

Članak 82.

(1) Vijeće gradske četvrti može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(2) Pravila gradske četvrti, poslovnik o radu vijeća gradske četvrti, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, program održavanja komunalne infrastrukture, plan komunalnih aktivnosti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće gradske četvrti donosi većinom glasova svih članova.

(3) Vijeće gradske četvrti poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih svojih članova.

Članak 83.

(1) Vijeće gradske četvrti većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.

(2) Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća gradske četvrti su počasne.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i članovi vijeća gradske četvrti imaju pravo na naknadu koju će utvrditi Gradska skupština.

Članak 84.

(1) Predsjednik vijeća gradske četvrti:

 1. predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti;
 2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća;
 3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća;
 4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradske skupštine;
 5. brine se o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti;
 6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;
 7. informira građane o pitanjima važnim za gradsku četvrt;
 8. koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti;
 9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

(2) Predsjednik vijeća gradske četvrti odgovara za svoj rad vijeću gradske četvrti.

(3) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću gradske četvrti, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku.

Članak 85.

(1) Članovi vijeća gradske četvrti imaju pravo i dužnost osobito:

 1. prisustvovati sjednicama vijeća gradske četvrti;
 2. predlagati vijeću gradske četvrti razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;
 3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća.

(2) Članovi vijeća gradske četvrti imaju i druga prava i dužnosti utvrđene poslovnikom o radu vijeća.

Članak 86.

(1) Gradonačelnik ili drugi ovlašteni predlagatelj dužan je zatražiti mišljenje vijeća gradskih četvrti o svakom prijedlogu odluke ili drugog općeg akta koji donosi Gradska skupština najkasnije s danom podnošenja prijedloga Gradskoj skupštini.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka gradonačelnik ili drugi ovlašteni predlagatelj dužni su prije podnošenja Gradskoj skupštini, zatražiti mišljenje vijeća gradskih četvrti o prijedlogu odluke ili drugog akta kojim se uređuje:

 1. financiranje mjesne samouprave;
 2. prostorno planiranje;
 3. gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
 4. davanje u zakup ili na korištenje javne površine na području gradske četvrti;
 5. izmjena granica gradskih četvrti i mjesnih odbora;
 6. naknada članovima vijeća gradskih četvrti i članovima vijeća mjesnih odbora.

(3) Vijeće gradske četvrti dostavit će Gradskoj skupštini svoje mišljenje o prijedlogu odluke ili drugog akta najkasnije do sjednice Gradske skupštine, a o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka mišljenje će dostaviti predlagatelju u roku koji je odredio predlagatelj akta koji ne može biti kraći od 20 dana od dana dostave prijedloga.

(4) Vijeće gradske četvrti dužno je o prijedlozima akata iz stavka 2. ovoga članka zatražiti mišljenje vijeća mjesnih odbora na svom području i razmotriti njihovo mišljenje prije davanja svog mišljenja predlagatelju odluke ili drugog akta.

(5) Ako mišljenje nije zatraženo sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka ili je prijedlog akta iz stavka 2. ovoga članka dostavljen Gradskoj skupštini na donošenje prije isteka roka za davanje mišljenja, odnosno ako uz prijedlog akta iz stavka 2. ovoga članka nisu dostavljena primljena mišljenja vijeća gradskih četvrti, smatrat će se da prijedlog nije podnesen u skladu sa Statutom pa predsjednik Gradske skupštine prijedlog neće uvrstiti u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradske skupštine.

(6) Ako vijeće gradske četvrti ne dostavi mišljenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, smatrat će se da je dalo pozitivno mišljenje.

Članak 87.

Predsjednik vijeća gradske četvrti ili drugi predstavnik kojeg odredi vijeće gradske četvrti može na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama matičnog i nadležnih radnih tijela obrazložiti mišljenje vijeća gradske četvrti o prijedlogu akta koji je u dnevnom redu sjednice, ako je ono dostavljeno do održavanja sjednice Gradske skupštine, odnosno sjednice radnog tijela.

Članak 88.

Gradska upravna tijela dužna su tijelima gradske četvrti na njihov zahtjev dati pisani odgovor na pitanja i inicijative te dostaviti podatke koji su im potrebni u obavljanju poslova iz njihova djelokruga najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Članak 89.

(1) Gradonačelnik i gradska upravna tijela, prije realizacije određene mjere ili odlučivanja o pitanjima važnim za pojedinu gradsku četvrt, dužni su provesti savjetovanje s vijećem gradske četvrti, a osobito o:

 1. gospodarskim pitanjima;
 2. planu uređivanja javnih površina;
 3. uređivanju prometa;
 4. utvrđivanju uredovnoga radnog vremena;
 5. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama;
 6. svim drugim pitanjima koja se odnose na kvalitetu života građana na području gradske četvrti.

(2) Savjetovanje obuhvaća slanje zahtjeva vijeću gradske četvrti za davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te uključivanje predstavnika vijeća gradske četvrti u radne skupine i druga tijela koja odlučuju o pitanjima važnim za gradsku četvrt.

(3) Vijeće gradske četvrti treba dati svoje mišljenje gradonačelniku, odnosno gradskim upravnim tijelima, u ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

Članak 90.

(1) Gradonačelnik i gradska upravna tijela dužna su informirati predsjednika gradske četvrti o pitanjima u vezi sa:

 1. planiranjem razvoja Grada;
 2. programima gradske uprave;
 3. zaštitom okoliša;
 4. gradnjom objekata na području gradske četvrti;
 5. drugim pitanjima važnim za gradsku četvrt.

(2) Predsjednik vijeća gradske četvrti dužan je o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti vijeće gradske četvrti.

Članak 91.

(1) Gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine i predsjednici vijeća gradskih četvrti čine koordinaciju.

(2) Na čelu koordinacije izmjenjuju se prema dogovoru gradonačelnik i predsjednik Gradske skupštine.

(3) Koordinacija raspravlja o pitanjima važnim za gradske četvrti i o sukobu interesa gradskih četvrti, mjesnih odbora i Grada kao cjeline najmanje dva puta godišnje.

(4) U radu koordinacije sudjeluje pročelnik gradskoga upravnog tijela nadležnog za mjesnu samoupravu, bez prava odlučivanja.

Članak 92.

(1) Sredstva za rad vijeća gradskih četvrti, odnosno sredstva za obavljanje poslova koji su iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjereni vijećima gradskih četvrti, osiguravaju se u gradskom proračunu.

(2) Sredstva se u gradskom proračunu iskazuju posebno za svaku pojedinu gradsku četvrt, i to po namjenama kao sredstva za rad vijeća gradske četvrti te sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjerenih vijeću gradske četvrti.

(3) Gradska skupština posebnom će odlukom utvrditi kriterije za utvrđivanje ukupne visine sredstava u gradskom proračunu za gradske četvrti i kriterije za podjelu tih sredstava na gradske četvrti te način i uvjete korištenja i raspolaganja sredstvima, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su im povjereni.

 

Mjesni odbor

 

Članak 93.

 

(1) Mjesni se odbor osniva za pojedini dio gradske četvrti, pojedino naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja, ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu, razgraničenu cjelinu.

(2) Ako na području gradske četvrti pojedini mjesni odbor nije osnovan, prava i obveze tijela mjesnog odbora koje proizlaze iz zakona, ovoga statuta, gradskih odluka i drugih propisa obavljaju tijela gradske četvrti.

Članak 94.

(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te vijeća gradskih četvrti.

(2) Građani i njihove organizacije i udruženja inicijativu za osnivanje mjesnih odbora na području gradske četvrti na kojoj imaju prebivalište, odnosno sjedište podnose vijeću gradske četvrti koje ju razmatra i uz svoje mišljenje dostavlja gradonačelniku.

(3) Vijeće gradske četvrti inicijativu za osnivanje mjesnih odbora podnosi gradonačelniku.

(4) Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora predlagatelji iz stavka 1. ovoga članka podnose gradonačelniku.

(5) Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati područje i naziv mjesnog odbora. Ako građani podnose prijedlog, svojim potpisom mora ga podržati najmanje deset posto birača s područja za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora.

Članak 95.

(1) Prijedlog odluke o osnivanju mjesnih odbora gradonačelnik podnosi Gradskoj skupštini uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća gradskih četvrti.

(2) Prijedlog odluke o osnivanju mjesnih odbora mora sadržavati broj, područja, nazive i sjedišta mjesnih odbora.

Članak 96.

(1) Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća.

(2) Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i prebivalište na njegovu području.

(3) Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora vijeće kojeg se bira.

(4) Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se gradskom odlukom iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta.

Članak 97.

(1) Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na četiri godine.

(2) Dužnosti predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne.

(3) Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu koju će utvrditi Gradska skupština.

Članak 98.

(1) Vijeće mjesnog odbora ima od 5 do 11 članova, ovisno o broju stanovnika mjesnog odbora.

(2) Vijeće mjesnog odbora ima:

 1. 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 3000 stanovnika;
 2. 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 3001 do 7000 stanovnika;
 3. 9 članova u mjesnom odboru koji ima od 7001 do 12000 stanovnika;
 4. 11 članova u mjesnom odboru koji ima više od 12000 stanovnika.

(3) Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 99.

(1) Vijeće mjesnog odbora samostalno:

 1. donosi pravila mjesnog odbora;
 2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;
 3. odlučuje o raspolaganju imovinom mjesnog odbora;
 4. donosi plan malih komunalnih akcija mjesnog odbora, koji je sastavni dio plana komunalnih aktivnosti gradske četvrti, u vrijednosti određenoj sukladno odluci iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta;
 5. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za pojedini dio mjesnog odbora ili za cijeli mjesni odbor i utvrđuje prioritete u njegovoj realizaciji;
 6. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom;
 7. donosi program rada i izvješće o radu;
 8. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća;
 9. saziva mjesne zborove građana;
 10. inicira postupak izmjene područja i naziva mjesnog odbora;
 11. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;
 12. surađuje s drugim mjesnim odborima na području gradske četvrti osobito sa susjednim;
 13. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora;
 14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.

(2) Plan malih komunalnih akcija iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove održavanja javnih površina i objekata na području mjesnog odbora koji nisu obuhvaćeni drugim programom.

Članak 100.

Vijeće mjesnog odbora:

 1. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području određenoga mjesnog odbora, a posebno u vezi s uređivanjem naselja, zaštitom djece, mladeži i starijih osoba i skrbi o njima te sa zadovoljavanjem zdravstvenih, kulturnih i sportskih potreba građana, i predlaže mjere za unapređivanje života i rada tijelima nadležnim za njihovo donošenje;

 2. predlaže vijeću gradske četvrti radove i poslove za plan komunalnih aktivnosti na svom području;

 3. organizira kulturna, sportska, i druga događanja;

 4. provodi sportske, rekreacijske, kulturne, socijalne, javnozdravstvene, obrazovne i druge programe lokalnog značenja i pri tome surađuje s formalnim i neformalnim oblicima udruženja građana;

 5. provodi programe čišćenja i uređenja okoliša i pri tome surađuje s organiziranim i neformalnim oblicima udruženja građana;

 6. predlaže vijeću gradske četvrti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za cijelu gradsku četvrt i prioritete u njihovoj realizaciji;

 7. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i preko vijeća gradske četvrti predlaže programe razvoja, gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na svom području;

 8. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za mjesni odbor;

 9. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, od značenja za mjesni odbor;

 10. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na svom području i prati njihovo provođenje;

 11. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području i prati njihovo provođenje;

 12. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;

 13. predlaže preko vijeća gradske četvrti osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;

 14. predlaže preko vijeća gradske četvrti imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području.

 15. inicira izmjene područja mjesnog odbora.

Članak 101.

(1) Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(2) Pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog odbora donosi većinom glasova svih članova.

(3) Vijeće mjesnog odbora poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih svojih članova.

Članak 102.

(1) Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

 1. predstavlja mjesni odbor;
 2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća;
 3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o njihovu provođenju;
 4. surađuje s predsjednikom vijeća gradske četvrti;
 5. brine se o provedbi akata što se odnose na rad mjesnog odbora;
 6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;
 7. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor;
 8. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

(2) Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

(3) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću mjesnog odbora, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku.

Članak. 103.

(1) Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo i dužnost osobito:

 1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora;
 2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;
 3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća.

(2) Članovi vijeća mjesnog odbora imaju i druga prava i dužnosti utvrđene poslovnikom o radu vijeća.

Članak 104.

(1) Predsjednici vijeća mjesnih odbora i predsjednik vijeća gradske četvrti čine koordinaciju gradske četvrti.

(2) Na čelu je koordinacije predsjednik vijeća gradske četvrti.

(3) Koordinacija raspravlja o pitanjima važnim za mjesne odbore i gradsku četvrt.

(4) Predsjednik vijeća gradske četvrti saziva sjednice koordinacije gradske četvrti redovito prije održavanja sjednice vijeća gradske četvrti, a najmanje jedanput mjesečno.

Članak 105.

(1) Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu u okviru sredstava za rad gradske četvrti.

(2) Odlukom iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta utvrdit će se visina sredstava za mjesne odbore po gradskim četvrtima i kriteriji za raspodjelu tih sredstava mjesnim odborima.

Članak 106.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela gradske četvrti i tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik može raspustiti vijeće gradske četvrti, odnosno vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut, pravila gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, ne donese financijski plan ili godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana te ako ne izvršava povjerene mu poslove.

(3) Predsjednik vijeća gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora dužan je sve akte vijeća dostaviti gradskom upravnom tijelu nadležnom za mjesnu samoupravu u roku od osam dana od dana donošenja.

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.